Journal Of Dairy Science 81:255- 263

زیرا بسیاری از کودکان بعد از ابتلا به خروسک در طول شب به خاطر سرفه های شدید و غیر طبیعی از خواب بیدار شده و بدخواب می شوند. بیماری خروسک معمولا چند روز پس از شروع سرماخوردگی رخ می دهد که در اغلب موارد بر اثر ویروس های مشابه رخ می دهد. برای این کار نیاز است بعد از تهیه مجوز تأسیس مقدمات کار را شروع کنید تا یک کارشناس برای بازدید مراحل کار شما فرستاده شود.

با شلیک توپ آتشین در مقابل تالار شهر پامپلونا مراسم شروع می شود. این سیستم با افزایش و کاهش دما هشدار لازم را می دهد. برای اتصال گاو آهن سوار ونیمه سوار، به تراکتور لازم است که بازوی پایینی اتصال 3 نقطه را پایین بود. لیست پرایمرهای مورد استفاده در این مطالعه از روش خلقی و همکاران (18) گرفته شد؛ توالی، طول قطعه­ و نیز دمای اتصال هر پرایمر درجدول1 آمده است. همچنینژن PLP بهعنوان ژن ماده­زایی با طول قطعه 90 جفت بازو با شماره بانک ژنی EU581861-1 انتخاب شد. انتخاب از روی رکورد : در این مورد به سه موضوع مقدار شیر ، میزان چربی و ارزش غذایی توجه می شود .

ژن SRY بهعنوان ژن نرزایی روی کروموزوم Y با طول قطعه 89 جفت باز و با شماره بانک ژنی AJ009913-1 انتخاب شد. این ژن با طول قطعه 79 جفت باز و شماره بانک ژنی AC234910-2 مورد استفاده قرار گرفت. برای هر دام، لوله­ ونوجکت و سر­سوزن نو مورد استفاده قرار گرفت. اگر دوره ی خشک کمتر از 40 روز باشد بافت پستان زمان کافی برای بازسازی نداشته و در نتیجه تولید شیر در شیر دهی ایده آل نخواهد بود .

به منظور آماده سازی گاو برای شیر دهی بعدی باید یک دوره ی خشک در نظر گرفته شود . اگر دوره ی خشک بیش از 70 روز باشد گاوبیش از اندازه چاق می شود درحالی که تولید شیر در شیر دهی بعد بیشتر نبوده و دشواری چاقی نیز در پی خواهد آمد . گفته می شود که بازدهی مصرف انرژی برای بافت سازی به هنگام شیر دهی بیشتر از دوره ی خشک است از این رو باید کوشش کرد که کاهش وزن گاو در هفته های پایانی شیر دهی جبران گردد . کاهش وزن ایجاد شده در آغاز دوره ی شیر دهی باید به گونه ای جبران شود که گاودر آغاز دوره ی خشک از وزن مناسبی برخوردار باشد .

حداکثر کوشش در رابطه با تداوم شیر دهی در حد امکان به عمل آید . همانطور که گفته شد گرمای بیش از حد تاثیرات نامطلوبی بر میزان تولیدات گاو ها به وجود می آورد . نتایج اثر تکنیک Swim up و افزودن سطوح مختلف لسیتین سویا (1 درصد و 2 درصد) در منی بر فراسنجه های کیفی اسپرم به حالت مایع مانند تحرک، زنده مانی، سلامت غشا و ناهنجاری و PH در جدول 3 ارائه شده است. جدول 4 نتایج اثر تکنیک Swim up و افزودن سطوح مختلف لسیتین سویا (1 و 2 درصد) به رقیق­کننده تریس بر بیان ژن SRY و PLP نشان می­دهد.

پژوهش حاضر به­منظور بررسی استفاده از سطوح مختلف لسیتین سویا در رقیق­کننده تریس بر کیفیت منی و نسبت جنسیت با استفاده از تکنیک real- time qPCR اجرا شد. تمامی مواد مورد استفاده در استخراج DNA از اسپرم­ها از شرکت Merck آلمان تهیه شدند، به­منظور انجام واکنش real-time qPCR از کیت تجاری Amplicon (Cat. در صورت تکثیر ژن­های مورد نظر با استفاده از پرایمرهای مشخص شده، بهمنظور بررسی مقایسه­ای بیان ژن­ها از تکنیک real-time qPCR استفاده شد.

طراحی آغازگرها:پرایمرهای اختصاصی برای ژن­های مورد نظر روی کروموزوم Y و X مشخص شدند. بهمنظور تایید تکثیر اختصاصی ژن­های مورد نظر در این مطالعه با استفاده از پرایمرهای طراحی­شده ابتدا واکنشPCR انجام شد. تحرک اسپرم­ها با استفاده از میکروسکوپ نوری، در دمای 37 درجه سانتی­گراد اندازه­گیری و نمونه­های دارای بیشتر از 70 درصد تحرک به­عنوان منی بهینه در نظر گرفته شد. اسپرم­های با دم گره­خورده و متورم به­عنوان اسپرم­های با غشای پلاسمایی سالم در نظر گرفته­شده و اسپرم­های با دم صاف به­عنوان اسپرم با غشای آسیب­دیده تعیین شدند. مصرف کلسیم باید به کمتر از 100 گرم در روز محدود شود و هم زمان فسفر کافی در اختیار گاو ها قرار گیرد ( 35 تا 40 گرم فسفر در روز برای نژادهای بزرگ) کلسیم بیشتر به ویژه اگر جیره از نظر فسفر کمبود داشته باشد احتمال بروز تب شیر را افزایش خواهد داد .

در این میان افرادی که به زبان های خارجی آشنایی دارند شما را برای صادرات محصولات شما یاری خواهند داد. با توجه به تقاضای کم مواد مغذی می توان نسبت علوفه به کنسانتره را افزایش داده و با استفاده از ترکیبات ازت دار غیر پروتئینی هزینه های غذایی را کاهش داد . محدودیت : میزان کلر ، پتاسیم و سدیم آن بالاست و برای حیوانات بعنوان یک ترکیب ملین شناخته می شود و سطوح بالای قند موجود درآن در نشخوارکنندگان می تواند باعث بروز اسیدوزگردد .

جهت تجزیه و تحلیل داده­های حاصل از real- time PCR ابتدا با استفاده از نرم­افزار Step-one ABI، یک گزارش از کلیه اطلاعات موجود به­صورت فایل Word (نسخه 2013) استخراج شده و سپس به نرمافزار Excel (نسخه 2013) انتقال داده شد. مقدار 30 میکرولیتر نمونه منی با 300 میکرولیتر محیط هایپواسموتیک، مخلوط و سپس 30 دقیقه در دمای 37 درجه سانتی­گراد انکوبه شد. آزمایش بررسی ساختار اسپرمها: برای بررسی ساختار اسپرمها 25 میکرولیتر اسپرم ذوب شده را با 50 میکرولیتر جوهر هندی مخلوط و پس از 60 ثانیه تیمار، گسترش تهیه شد (15 و 16). وضعیت ساختار اسپرمها با درشتنمایی 400 با استفاده از میکروسکوپ CX31 الیمپوس مشاهده و حداقل 200 اسپرم بررسی شد.

بدین منظور 30 میکرولیتر مخلوط رنگ ائوزین-نگروزین را بهدرون یک میکروتیوب ریخته و به بن ماری 37 درجه سانتیگراد منتقل شد سپس 20 میکرولیتر اسپرم منجمد ذوب شده به آن اضافه شده و پس از 60 ثانیه تیمار، از مخلوط حاصل شده، 10 میکرولیتر برداشته روی یک لام تمیز قرار داده گسترش تهیه و فوری خشک شد. سپس 10 میکرولیتر از مخلوط را روی لام ریخته و پس از تهیه گسترش روی لام و خشک شدن آن، در زیر میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی 400× بررسی شدند. لام­ها پس از رنگآمیزی، زیر میکروسکوپ با بزرگنمایی 1000× ارزیابی شدند. پس از ثابت شدن اسپرمها، برای رنگآمیزی، از مخلوط رنگ گیمسا با غلظتهای 5/0، 1، 2 و 4 درصد با زمانهای رنگآمیزی 1، 2، 3، 4، 6، 8، 10 و 12 ساعت استفاده شد.

همانطور که در بخش ویژگی ها اشاره کردیم رنگ پشم بره رومانف سیاه رنگ می باشد. در همین راستا، نژاد های مختلفی وجود دارند که حاصل تلفیق رومانف با سایر نژاد ها هستند. واکنش real- time qPCR:طی این مرحله، واکنش زنجیره­ای پلیمراز پیشرفته برای نمونه­های DNA حاصل از اسپرماتوزوئید با 2 تکرار آزمایشی برای ژن­های PLP، SRY و PAR با استفاده از دستگاه (Step one Plusreal time PCR System، کشور آمریکا) در حجم نهایی 25 میکرولیتردر پلت­های مجزا انجام شد. نمونه­های خونی به میزان 5 میلی لیتر از ورید دمی و در لوله­های ونوجکت حاوی ماده ضد انعقاد EDTA (شرکت Vaccute ساخت کشور اتریش) اخذ شدند.

برای دستیابی به این هدف، تکنیک جدا­سازی اسپرم حامل کروموزوم X(ماده) و Y (نر) بهطور مناسب توسعه یافته است و این کار در چند کشور تجاری برای گاو استفاده می­شود. اکثر روشهای ارزیابی آکروزوم از روند طولانی و پیچیدهای برخوردار هستند و گاهی نتایج مناسب و قابل قبولی نیز حاصل نمی­شود (6). امروزه از تکنیک­های گوناگونی برای بررسی سلامت آکروزوم اسپرمهای تازه یا منجمد در گونه­های مختلف استفاده می­شود. آنالیز آماری: نتایج حاصل از آزمایشها با استفاده از روش آماری توصیفی با استفاده از نرمافزار آماری SPSS 16 ارزیابی شدند. هدف از این پژوهش استفاده از روشی ساده و مناسب برای رنگآمیزی و ارزیابی آکروزوم اسپرمهای منجمد و بررسی ارتباط بین وضعیت آکروزوم و برخی خصوصیات میکروسکوپی اسپرم مانند تحرک، میزان زنده بودن و واکنش به محلول هیپواسمول اسپرمهای منجمد گاو هلشتاین بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید