گزارش ۱۰ مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در سال ۲۰۱۴ – ویکینبشته

انتقال این افراد باید توأم با انگیزههای مادی کافی و همراه با انتقال اختیار تصمیمگیری به شهرستانها، توسعه فعالیتهای خانهسازی،ساختمان مدارس، بیمارستانها، دانشکدهها و مراکز تفریحی و سایر سرمایهگذاریهای عمرانی باشد تا در عین حال که موجبات انتقال قدرت خرید قابلتوجهی به شهرستانها فراهم میگردد، شرایط اقتصادی، اجتماعی و اداری مساعدی برای پیشرفت شهرستانها به وجود آید و مآلاً مهاجرت انسانها وسرمایهها به تهران متوقف گردد. رفیع – یک پیشنهادی ازطرف بعضی ازآقایان راجع به تلفن رشت شد وزیرپست وتلگراف باید بداند که مقصود نظارت ایشان است درامرآنجامامداخله دراموال مردم بهیچ ترتیبی نمیتوانیم بکنیم ایشان هرفرمایشی دارند خود آنها را باید بخواهند بگویند کار کنند و آن اقداماتی را که لازم است بکنند و هر دستوری که لازم است به آنها بدهند (ناظرزاده – این بر خلاف آن چیزی است که تصویب شدهاست) وآنها در مقابل ایشان مسئول باشند و ازآنها بخواهند مقدم این است که ایشان در نظرداشته باشند.

ملک مدنی – معذلک حال هم بنده معتقدهستم که باوجوداینکه این وضع هست موقعیتهای زیادی نصیب دولت شده وحالاهم باید دراین قسمت بخصوص دراین شرکت تلفن که بیاری خداوند دیگرتمام شدهاست جنابعالی باید ازفردا بادستگاهتان مجهزشوید وحوائج مردم را برآورید ویکی هم موضوع برق است که بایستی همینطور عمل کنید آقا این طبقات مستمند این طبقات پایین که پول ندارند که بروندوسه هزارتومان بدهندوتلفن بخرندبگذارند توی خانه شان چه کنند؟

ملک مدنی – بنده چون درکلیات اجازه فرمودید خواستم چند کلمه عرض کنم حالاکه قانون بحمدالله خاتمه پیداکردوبه رای نهایی رسیدباید وزارت پست وتلگراف درنظرداشته باشد که مردمی که دراین طول مدت شکایت ازشرکت تلفن داشتندبرای اینکه وقتی یک تلفن میخواستند بگیرند هزار جور تشبث بایدبکند و هزار جور مشکلات برایشان درست بشودبایدبیاری خداوند وبافعالیتی که میکنند این مشکلات برداشته شودوعامه مردم بتوانندازاین دستگاه استفاده کنند برای اینکه دراین مملکت مامشکلاتی که داریم وقتی میتوانستیم حوائج مردم را تامین کنیم که خواستههای مردم تامین شود ویکی ازآنهاهمین تلفن است بنده دریکی ازموادهم عرض کردم ملاحظه بفرمایید شهرتهران چقدربزرگ شده بایدوسائل ارتباط تلفنی دردسترس مردم باشد این کارجناب آقای مهندس معظمی بایدبنظربنده دردرجه اول قرار داشته باشد که فوراوباسرعت انجام بشودوعملا ثابت بشو دکه وقتی که ازشرکت کل تلفن این اختیارگرفته شدوبدست دولت افتاداین شرکت تلفن جدیدمیتواند حوائج مردم را رفع کند (کریمی – فقط راجع به تهران نفرمایید راجع به شهرستانهاهم بفرمایید) همانطورکه جناب آقای کریمی فرمودند حوائج مردم را درشهرستانهاهم باید درنظربگیرید ورفع کنید هرجوراختیاری که میخواستیدمجلس شورای ملی بدون مضایقه داده با این اختیارات اگر خدمتی نکنید وغفلت وقصوری بشوداین غفلت وقصورمتوجه دستگاه دولت است نه مجلس شورای ملی ویک موضوع دیگرهم هست که خواستم تذکربدهم وان موضوع برق است که خاطردارم که جناب آقای مکی یکروز دراینجابیان کردند آقا مردم وقتی میخوهند چراغ برق توی خانه شان بشاد بایداینقدردچارزحمت باشند اینرادولت ملی جناب آقای دکتر مصدق که همه اصلاحات را شروع کرده وخودجنابعالی آقای وزیر کشاورزی دراینجا حاضریدبایدبرق را برای مردم تامین کنیدواگرنکنید برخلاف خواسته مردم است.

غلامرضا فولادوند – خواستم حضور مقام ریاست عرض کنم که در جلسه پیش جناب آقای نخستوزیر آقای بهنیا را بسمت معاون وزارت دارایی معرفی نکردند و در صورت مجلس متاسفانه اشتباها نوشته شدهاست معرفی آقای بهنیا بمعاونت وزارت دارایی وتقدیم دو فقره لایحه بوسیله آقای نخستوزیر، آقای نخستوزیر فرمودند وزارت دارایی راخودم تصدی میکنم آقای بهنیا فعلا تصدی معاونت دارند لهذا معرفی پارلمانی آقای بهنیا را نفرمودند. آقای ذوالفقاری راجع به صورت جلسه اظهاری دارید؟ مجلس ساعت ۹ و ۴۰ دقیقه صبح بریاست آقای محمد ذوالفقاری (نایب رییس) تشکیل گردید.

۳- ازجمله امورمهمی که دراین مدت انجام گردیده تهیه لایحه ملی شدن تلفن درسراسرکشوراست که پس ازمطالعات کامل درکمیسیونهای داخلی این وزارت کمیسیون متشکله ازچندنفرازآقایان وزیران وهمچنین کمیسیونی مرکب ازعده ازقضات وکمیسیون دیگری ازآقایان نمایندگان مجلس شورای ملی لایحه لایحه آن تهیه وباقیددوفوریت به مجلس شورای ملی تقدیم گردیده وقسمت اعظم ازموادآن بتصویب رسیدهاست. خط مشیهای مربوط به اصل چهارم انقلاب: پیش از این اشاره شد که در حال حاضر حدود ۱۶۵ هزار نفر از کارگران ما در سود ویژه کارگاهها (حدود ۲۵۰۰ کارگاه) شریک و سهیم شدهاند روشناست که هنوز قسمت قابل ملاحظهای از کارگاههای متوسط و کوچک باقی ماندهاند که باید تبعیت از این اصل مهم انقلاب که با نفع کارگر و کارفرما هردو قرین است در آنها تعمیم داده شود و ضمناً وزارت کار و امور اجتماعی نظارت خواهد نمود که در کلیه کارگاهها اجرای این اصل با مقررات مصوبهمنطبق باشد.

بعلاوه اینهم که میگویند اشخاصی را که از ادارات و وزارتخانهها آوردهاند بسیار کم است، اشخاصی را که آوردهاند آنجا نسبتا عدهشان را میشود گفت متنابهاست اشخاص متخصص ومتقنن است که یک عدهشان شاید در ادارات دولتی بودهاند آنجا وجودشان لازم تر بودهاست آوردهاند آنجا، آنجا خدمت میکنند و مصدر کار هستند، به آقایان هم عرض کنم خوب هم خدمت میکنند یک طرحی و یک برنامهها و یک نقشههای بسیار مفیدی الان طرح شده و اینها در شرف اتمام است و یک قسمتش تمام شده وبرای عمل حاضر است و بزودی بجریان میافتد الان هم نمایندگان بانک بینالمللی هم آمدهاند و مشغول هستند مشغول دیدن این لوایح و این نقشهها و این طرحها هستند که امیدوارم یک قسمت آنها کاملا مورد تصدیق آنها واقع بشود و موضوع کمک اقتصادی که در نظر داریم.

وشرکتهایی که الان دولت داردبصورت بازرگانی اداره میکند متعدداست چندین شرکت ضمیمه سازمان برنامهاست که درهیچیک از آنها نظاری نیست ونباید هم باشدبنابراین من خیال میکنم که جناب آقای دکتر ملکی صرفنظرکنند واین پیشنهادراپس بگیرند بدستگاه دولت باید اعتمادکردنمایندگان در هر مورد درهرموسسه دولتی نمیتوانند نظارت کنندوهیچ قانونی وهیچکس نمیتوانداز نظارت آنهاجلوگیری کند این منظوری که ایشان دارند بطورکلی تامین است. وجه امنالوجوه مجلس شورای ملی اعمالی که برخلاف مصالح جامعه چهار صد و چند میلیون مسلمان دنیا بدون مشورت با سایر مسلمین انجام بشود نمیتواند با یک چنین نظری به این کیفیت موافقت کند البته شاید یک روزی بنابر مصالح دولت ایران یک دولتی را به رسمیت باید بشناسد و میشناسد آنوقتی است که حلاجی بشود جرح و تعدیل بشود جلب نظر وکلاء بشود، حقیقت امر روشن بشود ببینیم سیاست مستثمر خارجی میخواهد او را بما وارد کند یا به آزادی و فکر خودمان آن عمل را میکنیم از این جهه بنده خواستم عرض کنم این عملی که شهرت گرفته و گفته شدهاست که این عمل انجام شدهاست مورد تصدیق ما قرار نخواهد گرفت.

آقایان محترم: هیچ فردمنصفی نیست که منکربیداری ورشدملت ایران باشدحوادث سالهای اخیرنشان دادهاست که عامل زمان موقعیت جغرافیایی حساس مملکت وتحولات جهانگیرطرزکاروفکروروحیات طبقات وتودههای کثیر و مظلوم و محروم این ملت را باندازه لااقل یک قرن جلو بردهاست آن حرکت و جنبش که روزی در میان اکثر ملل دنیا دیده شد و پایههای موجودیت فعلی آنها را استوار کرد یکی دوسال است که درایران مشهودشدهاست. نایب رئیس ـ این پیشنهاد وارد نیست پیشنهاد آقای فقیهزاده قرائت میشود. نایب رئیس ـ راجع به سؤالات چون بدولت نوشته شدهاست البته برای جواب حاضر خواهند شد حالا به نطقهای قبل از دستور شروع میکنیم آقای مجید موقر بفرمایید.

آشتیانیزاده ـ یکی راجع به مشمولین نظام وظیفهاست که بر خلاف مقررات امسال عدهای را گرفتهاند و بردهاند حتی اشخاصی که معافی دستشان بودهاست اینها را گرفتهاند بردهاند و این خلاف صریح قانون است و دیگر راجع به تبعید آیتالله کاشانی است که بنده از دولت سؤال کردهام و هنوز دولت حاضر نشدهاست جواب بدهد. موجب شده که دراغلب این شرکتهاسه نفرچهارنفرپنج نفر بعنوان هیئت مدیره درست میشودوهرکدام اینهاهم اتومبیل میخواهند حقوقهای گزاف میخواهند اخیراباینهم اکتفا نمیکنند چند نفرهم بعنوان نظارت تعیین میشوندبه اینهاهم اکتفا نمیکنند یکنفربعنوان مدیر عامل انتخاب میشود اینها جز تولید خرج برای دولت چیزدیگری نیست اگر بایک قانون سهل وساده مثل همه جای دنیا که میگویندپست وتلگراف را اداره میکندازآن آقایانیکه اداره میکنند واغلب آنها اشخاص بسیارخوبی هستند ازپست وتلگراف کمترکسی شکایت میکند بسیارهم مردمان سالم وخوبی هستند اگر یک نفررامیگذاشتند برای اینجا یک آدم حسابی را انتخاب میکردند بهترازاین بودوبهترازاین عنوانهایی بودکه درتمام این شرکتها میگذارندوبی موضوع است شرکت یک مقرراتی داردشرکت خلط ومزج سرمایههای مختلف را میخواهدوقتی سرمایه تمام متعلق بدولت باشد که شرکت نمیشودفقط چیزی که میشودازمناقصه خودداری میشود ودیگراینکه یک عدهای را بعنوان هیئت مدیره ومدیرعامل میآورند انجامافقط وفقط این استفاده غلط را ازشرکت میکنیم بنده میخواستم این مطلب را عرض کنم که اگر آقایان موافقت بفرمایند بجای هیئت مدیره یک نفرادم حسابی را درراس اینکار بگذارند واین بمراتب بهترازاین است که شرکت شود.

آن والاحضرت بیشرم و قاچاقچی هم مطلقا از این موضوع ناراحت نشد چرا که برای این کار نه پولی خرج کرده بود نه چیزی، فقط عدهای سوءاستفادهجو از اسم او استفاده کرده بودند و اگر هم موفق میشدند سهم این آقا را به او میپرداختند. فقط موجهای سبزرنگ را میدید که رویهم میلغزیدند و دور میشدند. باز گلی به جمال آن برادر که همین یکییکدانهاش باقی مانده. یک جعبهٔ قلمزدهٔ شش ترک کار آباده روی میز و چند صندلی دور آن بود.

رضوی شیرازی ـ دادگستری قضات خوب خیلی دارد چند نفر هم نیستند صحیح است بنابراین بنده معتقدم که بجای ناسزا گفتن بدادگستری بجای اینکه چوب براداریم و همه را به یک چوب برانیم بهتر است بیائمی و بنشینیم ببینیم معایب و نواقصی کجاست و رفع بکنیم والا هر روز که گفتن قایده ندارد و بنده دیگر عرض ندارم. یک شب طول میکشد اهمیت ندارد، ملتهاى خیلى مقتدرترى از ما در عرض ده روز نابود شدند.

اگر به اندازه کافی نقشه تهران رابزرگنمایی کنید یک نقشه توپوگرافی از تهران نیزمشخص میگرددکه جهت بررسی ناهمواریها و وضعیت ارتفاعی شهر تهران بسیار مناسب است. از جمله این هتلها میتوان به هتل شهریار تبریز و انواع هتل آپارتمانهای این شهر اشاره کرد. هتل شهریار در خیابان معروف ائل گلی واقع شده و موقعیت مکانی فوقالعاده هتل شهریار سبب شده به اکثر نقاط گردشگری و دیدنی تبریز ازجمله گردشگاه ائل گلی، ارگ علیشاه، بازار سنتی تبریز، مقبره شاعران تبریز، موزه قاجار، مسجد کبود و… این خط در طول مسیر خود از 18 ایستگاه ائل گلی، ایستگاه 29 بهمن، ایستگاه دانشگاه، ایستگاه آبرسان، ایستگاه میدان ساعت و …

و خط مشی مشخص و دقیقی هم ندارد . این نرده حایل است و آقای دهقان هم درست توجه نمیفرمایند نه اینکه عمدا اینکار را بکنند، بنده را نمیبینند و اسم بنده ثبت نمیشود. عامری – این قانون تصویب شدهاست بنده هم مخالفتی باتصویبش ندارم ولی یک نکته اساسی را میخواهم تذکربدهم وان عنوان شرکتهایی است که گذاشتهاند برای اینکه این عنوانهایی که ماباین شرکتهامی دهیم بهیچوجه تطبیق نمیکندبامقررات شرکت برای اینکه وقتی ماشرکت سهامی میگوییم بایدیک عده صاحبان سهام باشد البته مقرراتش را بنده توضیح نمیدهم چون خیلی مفصل است فقط استفادهای که ما ازعنوان شرکت میکنیم.

دیدگاهتان را بنویسید