مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ فروردین ۱۳۲۹ نشست ۱۰ – ویکینبشته

تبصره ـ عدهای از خالصجات دولتی که برای ایجا دمزارع نمونه مناسب باشد و حد متوسط درآمد ۳ ساله اخیر آن معادل مجموع بودجه دانشکده کشاورزی کرج باشد به انتخاب دانشگاه به دانشگاه تهران منتقل میشود درآمد این خالصجات به حساب در آمد اختصاصی دانشگاه منظور و از آن محل بودجه دانشکده کشاورزی کرج با تصویب شورای دانشگاه تامین میگردد. برای مشاهده امکانات، خدمات و رزرو اینترنتی هتل در تهران، به لیست هتل های تهران مراجعه کنید. بدین منظور باید کلیه دستگاههای اقتصادیدولتی و خصوصی بیش از پیش به ایجاد محیط آموزشی در داخل یا در جنب خود مبادرت کنند به طوری که افراد دائماً از تعلیمات بیشتر برای احرازکاردانی عالیتر برخوردار گردند خوشبختانه قانون کارآموزی که اخیراً به تصویب رسیده و در چند صنعت به موقع اجراء نهاده شده، پایه استواری برایاین آموزش مدام به وجود آوردهاست.

از مزایای غیر نقدی و به اصطلاح حاشیهای دیگر که باید کارگر را از آن بهرهمند کرد مسکن است که خوشبختانه تأمین آن را دولت در رأس اقداماترفاهی آینده خود قرار دادهاست. بدیهی است که نیل باین هدفهای بلند وقتی مقدور و میسور خواهد شد که بتوان معلم کافی با صلاحیت مورد لزوم در سطوح مختلف تربیت نمود وبکار گماشت و این امر به نوبه خود مقتضی آن است که عوامل مشوق و انگیزههای قوی در جذب و جلب جوانان تحصیلکرده مملکت به حرفه معلمیمورد استفاده واقع شود و با کلیه تدابیر مقتضی مقام و حیثیت معلمی در جامعه ارتقاء حاصل نماید و معلم از مزایای بیشتر و رفاه افزونتر و تأمیناجتماعی حداکثر بهرهمند گردد.

لازمه این امر آن است که نه فقط فعالیتهای حزبی در پهنهکشور گسترش کافی یابد و در دورترین نقاط مملکت نیز به افراد فرصت مشارکت در این مکتب پرورش سیاسی داده شود، بلکه کیفیت حیات حزبی نیزتقویت گردد و موجبات اعتقاد و ایمان بیشتر در قاطبه مردم باین امور ایجاد شود به نحوی که احزاب اعم از اکثریت و اقلیت، به عن وان مجرای طبیعیبیان اندیشهها و عقاید در دموکراسی پیشرونده ایران تلقی گردند و در انتخابات، انجمنهای ده و شهر و شهرستان و استان و مانند آنهم فعالیتهای حزبیبا شور و نشاط و رونق تازهای انعکاس حاصل کند. البته اقدام به خانهسازی از طرف دولت یا مؤسسات وابسته به آن کافی نیست.

باضافه این املاک ثبت شدهاست همانطورکه املاک افراد ثبت شده وزارت دارایی هم اینهاراثبت داده ودرثبت یک تقویم تقریبی شده ویک تحدید حدود تقریباً هم شدهاست وآن مشخصاتی که مورد نظر جناب آقای عامری است تعیین شده اگر امروز انجام اینکارامتوقف بکنیم به آن عملیات ۷ / ۸ سال طول خواهد کشید ونتیجه نخواهدداد وخلاف همان منظوریست که حضرتعالی دارید باضافه اگرآن نظری که حضرت عالی دارید که الان اینها اضافه بسرمایه بانک کشاورزی بشود این راهی که بیان فرمودید باید از طریق پیشنهاد تأمین کنید (عامری – پیشنهاد دادهام) پس تمنی میکنم که موافقت بفرمایند که این لایحه امروزتمام بشود چون یکی دوماده دیگر بیشترباقی نیست و آنها هم چیزی نیست که زیاد قابل بحث و صحبت باشد.

وزیرکشور – خواستم عرض کنم چون این طرح تلفیقی است که ازماده واحده دولت و نظرهایی که ازآقایان نمایندگان محترم گرفته شده و بامذاکراتی که با آقایان نمایندگان محترم بعمل آمده دولت این طرح را بجای لایحه خودمی پذیرد. طرح خود اظهاری برای پایش منابع آلودهکننده را آغاز نماید. عذر می خواهم این تاریخش ۳۷/۱۲/۲۴ بوده است ، از نظر سیر حوادث سیاسی در ایران توجه به این تاریخ خیلی مهم است ۳۷/۱۲/۲۴ دولت امریکا مجددا تصمیم گرفته که وسائل مراجعت برادران قشقائی را به ایران فراهم نماید و این تصمیم قبل از انعقاد پیمان دو جانبه اتخاذ شده بود پیمان دو جانبه بعد از انعقاد پیمان بغداد که بعدا به پیمان مرکزی معروف شد ، هست .

زیرا همانطوری که عرض شد اگر رئیس و اعضای دولت دارای حسن نیت و قدرت اراده و تقوای سیاسی باشند عناوین همین برنامه کوتاه را میتوان بکلیه مسائل مورد نیاز حتی بیک رفورم اساسی شامل ساخت و خدای نکرده در غیر اینصورت نیز جالبترین و دلنشینترین عبارات حکم نقش بر آب را خواهدداشت. مالک زمین با این شرط آن را برای ساخت استادیوم ارائه کرده بود که نام اش را بر روی آن بگذارند و به این ترتیب تا سال 60 نام امجدیه بر روی این ورزشگاه قرار داشت.

لازمه این امر علاوه بر ایجاد صنایع به مقیاس وسیعتر با سازمانمنطقیتر و مدیریت لایقتر و تکنولوژی پیشرفتهتر، تحقق شرایط متعدد دیگر است از قبیل اتکاء بیشتر بر مواد خام و کالاهای واسطه و احیاناً ماشینآلات ساخت داخلی و همچنین تکیه بیشتر بر تخصص و مهارت مهندس و تکنیسین و کارگر ماهر ایرانی. ث – نوسازی و بهسازی شهری: به منظور بهبود محیط زیست در شهرها نسبت به نوسازی و تجدید بناهای قدیمی و غیر بهداشتی و همچنین ایجادپارکها و فضای سبز اقدام خواهد شد. خط مشیهای مربوط به اصل ششم انقلاب: شاهنشاه آریامهر ضمن بیانات الهامبخش خویش در سازمان برنامه تأکید خاصی در مورد لزوم تعمیمآموزش و توسعه مدارس “به صورتی غیر قابل مقایسه با گذشته” فرمودند.

بررسیهای اولیه نشان میدهد که در پایان برنامه پنجم عمرانی بین ۴٫۶ تا ۴٫۹ میلیون نفر اطفال باید به مدارس ابتدایی بروند تا هدف مورد نظرعالی شاهنشاه تحققپذیر گردد. چون عدهای از مازندران آمدند گفتند ۱۲ نفر مقتول شدهاند این بیچارهها که در اینموقع مقتول شدهاند مسلما ورثه آنها بی چیز و مسکین و بدبخت ودربدرند بنده پیشنهاد میکنم که ده هزار تومان از این ۵ میلیون تومان را مجلس شورای ملی بوارث آنها اختصاص بدهد که لااقل یک کمکی به آنها شده باشند.

خط مشیهای مربوط به اصل چهارم انقلاب: پیش از این اشاره شد که در حال حاضر حدود ۱۶۵ هزار نفر از کارگران ما در سود ویژه کارگاهها (حدود ۲۵۰۰ کارگاه) شریک و سهیم شدهاند روشناست که هنوز قسمت قابل ملاحظهای از کارگاههای متوسط و کوچک باقی ماندهاند که باید تبعیت از این اصل مهم انقلاب که با نفع کارگر و کارفرما هردو قرین است در آنها تعمیم داده شود و ضمناً وزارت کار و امور اجتماعی نظارت خواهد نمود که در کلیه کارگاهها اجرای این اصل با مقررات مصوبهمنطبق باشد.

انتظار میرود کهدر پایان دوران برنامه پنجم در چهار سال دوره متوسطه بیش از ۹۰۰ هزار نفر به تحصیل مشغول باشند و رقم دانشآموزان فنی و حرفهای که در مدارساختصاصی مدارس جامع یا همان دبیرستانهای عمومی آمیخته به آموزش حرفهای و فنی تحصیل کنند به حدود ده درصد رقم فوق (در برابر کمتر از ۳درصد در حال حاضر) بالغ شود. خط مشیهای مربوط به اصل پنجم انقلاب: همانطور که قبلاً گفته شد بهبود سیستم انتخابات همواره مورد توجه و اهتمام دولت بوده و خواهد بود. با توجه به مسئولیتهای زنان خصوصاً مادران اطفال خردسال در اداره امور خانه و خانواده باید از مشاغل پاره وقت و نیمه وقت برای زنان به طورخاص حمایت کرد.

دیدگاهتان را بنویسید