مدیر مدرسه/فصل ۲ – ویکینبشته

۶-برای اینکه عامه مردم بتوانندعصرهاوشبها نیزحوائج خودرا ازحیث امورپستی رفع نمایند دستورداده شدهاست تاساعت ۲۰ (هشت بعدازظهر) چندباجه مخصوص دراداره پست تهران دایرگردد واین باجهها تاسیس شده ومرسولات پستی پذیرفته میشود. نکتهای را که عرض میکنم خواه عموم آقایان موافق باشند خواه مخالف باشند این است که خواهی نخواهی بایستی عموم مالکین خودشان جمع شوند دورهم و فکر بکنند که اگر یک آدمی آمدهاست وارد شده در جرگه آنها یا خدای نخواسته خودشان به فکر نیستند آسایش رعایایشان را فراهم کنند زندگی شان را راحت بکنند فرصت ندهند به کسانی که در طرف دهشان یک کسی کاخ ییلاقی و قشلاقی و اتومبیل تابستانی و زمستانی داشته باشد و این مسائل را به رخ مردم بکشند، این درست نیست عرض من این بود نه اینکه با مالکیت مخالفم بنده با آن مالکیتی موافقم که جد خود من آن قاعده را آورده محمد بن عبدالله آن مالکیتی که خود شما هم قائل هستید انصاف میخواهم من از آقایان اگر به حکم شرح ما عمل بکنیم اگر عوارض شرعی را بپردازیم خمس و زکوه بدهیم اینقدر کسی ثروتمند میشود که در سویس و امریکا و حتی در افریقا وقتی ببیند جای دیگری نیست در افریقا زمین دارند (نورالدین امامی ـ جای خطرناکی است) این درست نیست، البته من مالکینی را میدانم که دلارها را برداشتهاند و رفتهاند در امریکا و سویس چیز خریدهاند و آنجا زندگی میکنند (شوشتری ـ اموال آنها باید مصادره شود) عرض میکنم که از آقای وزیر دارایی سؤال بفرمایید بپرسید آقایانی که رفتهاند در امریکا و دلار دارند آنها را بیاورید اینجا تا آن روزنامه نویس امریکائی از آنجا حمایت نکند و بگوییم آقا شما خودتان حمایت میکنید از آن گردن کلفتها و صاحبان دلار که آمدهاند آنجا و باز هم میل دارند که بقیه سرمایه مملکت دست آنها بیفتد، این طور است که بنده عرض میکنم والابنده مالکیت را عرض نکردم آقای وزیر دارایی باید همانطور که آقای ایمانی را آوردند و ایشان دوسیهها را کشیدند بیرون و الان بیست میلیون تومان مالیاتی را که تجدیدنظر آن قطعی شده پروندهها ی آنها را آوردهاند بیرون، آنوقت چه میگویند دستشان که به ایمانی نمیرسد به ایشان میبندند و میگویند بهائی است (مکرم ـ کسی این حرف را نزدهاست) سید اولاد پیغمبر است آقا، میگویند بهائی است این حرفهای بی اساس رامیزنند بهرحال بنده با مالکیت موافقم ولی با تجاوز مبارزه میکنم.

شک نیست که در پرتو توجهات خاصه شهریار معظم و شهبانوی گرامی و بر اساس سابقه تاریخی پیشگامی تاریخی ایرانیان در اعلام و صیانت حقوقبشر و نیز بر اثر کوششهای پیگیر سازمانهای زنان ایران و جمعیتهای دیگر و نیز بیداری بیش از پیش عموم مردم، تحول بزرگی که در مورد حقوقسیاسی و اجتماعی زنان انتظار میرفته به وقوع پیوسته است؛ در عرصه آموزش و پرورش، سهم دختران دانشآموز و دانشجویان افزایش مداوم خواهد یافت و شاید طی دو سه برنامه به آنجا رسیم که شمارهمحصلان دختر با دانشطلبان پسر تقریباً برابر گردد.

در عرصه اقتصادی، توسعه و تنوع فعالیتهای اقتصادی و افزایش زنان با سواد بالمال موجب ایجاد امکانات شغلی بیشتر برای زنان شده و بر تعداد زنانشاغل در خارج از خانه هرچه بیشتر خواهد افزود. اهمیت دوره مزبور در این است که به تشخیص ذوق و استعداد نوجوانان یاری کنند و آنان را در انتخاب رشتهتحصیلی و بالمال در برگزیدن شغل آینده که متناسب با قابلیات ذاتی و احتیاجات اجتماعی باشد راهنما گردد. فراموش نکنیمکه ممکن است دنیای سال دو هزار، عصر آموزش برنامهای و آموزش از طریق کامپیوترهای کوچک خودآموز باشد و نقش کنونی مدارس به کلی دگرگونشود و مدرسه به جای محل آموزش تنها جایگاه پرورش گردد و بنابراین خود را باید برای مواجهه با این تحولات شگرف و حتی تغییرات ژرف واساسی که در خود هدف تعلیم و تربیت احتمالاً روی خواهد داد آماده و مهیا سازیم.

بنابراین دواصل مذکور را باید متمم و مکمل یکدیگر شمرد و در بحث از افقهای آینده تعلیم و تربیت آن دو را به موازات هم مطرح کرد. ›› البته عنایت خواهند فرمود که نمایندگان محترم باید قبل از روز ۱۹ خرداد در طرابلس باشند بنابراین چون نوزدهم خرداد فرداست . در مقابل، چون هستهای شدن خانواده و اشتغال زن و مرد مشکل نگهداری سالمندان را که شماره و نسبت آنان به علت افزایشطول عمر متوسط رو به افزونی میرود مطرح میکند باید از طریق مؤسسات عمومی رفاه در اندیشه ایجاد و توسعه بنیادهایی خاص برای این گروهسالمند بود. برای تأمین کادر آموزشی دردانشگاهها، تدابیر فعلی در جذب عالیترین استعدادها که از بهترین دانشگاههای داخلی و خارجی فارغالتحصیل شدهاند ادامه خواهد یافت و تشدیدخواهد شد و حتی در مواردی اگر ضرور باشد از دانشمندان ایرانی که در خارج مملکت از شهرت جهانی برخوردار شدهاند و استادان خارجی به صورتاساتید موقت یا سیار دعوت به عمل خواهد آمد و فرصت استفاضه برای دانشجویان دانشگاههای خودمان ایجاد خواهد شد.

تحول سازمانی مهم دیگری که در پیش است ایجاد مکانیسم لازم برای برقراری همآهنگی میان تعلیمات حرفهای و فنی است و این همآهنگی هم بهمعنای ایجاد همفکری و همکاری میان بیش از سی دستگاه است که در حال حاضر به کار آموزش حرفهها و فنون پرداختهاند و هم به معنای برقراریتطابق و توافق میان آموزشهای مذکور و نیازمندیهای بازار کار است. در مورد تعلیمات متوسطه قبلاً به لزوم تنوع بیشتر و بسط بیش از پیش دورههای حرفهای و فنی و تقویت جنبههای عملی اشاره کردم. باک رو خالی کردم.

قبلاً اشاره کردم که از چندی پیش به برقراری نظام مدیریت غیر متمرکز در وزارت آموزش و پرورش پرداختهایم. در مورد اعیانیهای مذکور در تبصره ۱ ماده ۲ قانون ملاک تشخیص اعیانیهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (۲۹ آذر ماه ۱۳۳۴) احداثشده است سند مالکیت اعیانی (با انجام تشریفات ثبتی به حدی که صدور سند بلامانع باشد) با پرداخت جریبانه و حقالارض مطابق قبوض مبتنی بردفاتر جزو جمع دولتی موجود قبل از تصویب قانون فروش خالصجات است – در غیر این صورت کمیسیون سهنفری که وزارت کشاورزی از اشخاصبصیر و معتمد تعیین مینماید تشخیص خواهد داد که اعیانی قبل از تصویب قانون تقسیم خالصجات به وجود آمده است.

نکته آخری که در مورد این اصل انقلاب باید ذکر کنم سهم سرمایهگذاری دولت و بخش خصوصی در امر آموزش و پرورش است. البته مفهوم سپردن امر آموزش بمردم و بخش خصوصی این نیست که افراد بسیار مستعد ولی کم بضاعت از ادامه تحصیلات محروم مانند. شک نیست که لازماست کوشش دولت در زمینه آموزش و پرورش صرف توسعه تعلیمات ابتدایی و دوره راهنمایی و نیز تربیت معلم و آموزش حرفهای و فنی گردد و درمورد مدارس متوسطه عمومی دولت سهم بیشتری برای بخش خصوصی در شهرهای مرفه در نظر خواهد گرفت.

انتظار میرود کهدر پایان دوران برنامه پنجم در چهار سال دوره متوسطه بیش از ۹۰۰ هزار نفر به تحصیل مشغول باشند و رقم دانشآموزان فنی و حرفهای که در مدارساختصاصی مدارس جامع یا همان دبیرستانهای عمومی آمیخته به آموزش حرفهای و فنی تحصیل کنند به حدود ده درصد رقم فوق (در برابر کمتر از ۳درصد در حال حاضر) بالغ شود. آنچه گفته شد البته فقط نمونهای از خط مشیهای عمدهای است که برای ترفیع مقام و ترفیه حال جامعه زن مورد نظر دولت حاضر است. با این حال پس از امضای پیمان ترکمنچای ، یک صلح و توافق تجاری که به جنگ ایران و روسیه در 1826-1828 پایان داد ، به ایران بازگردانده شد.

در همین راستا و برای رسیدگی به این مشکل در 150 سال پیش مجلس حفظ الصحه عمومی در تهران تشکیل گردید که در واقع این مجلس اولین نهاد بهداشتی عمومی در تهران و ایران محسوب می شد و به این ترتیب اولین تلاش ها در جهت حفظ سلامت عمومی مردم در کشور صورت گرفت. به عبارت دیگر اصل نخستین طالب آن بود و هست که موانع اساسی گسترش کمی تعلیم و تربیت را از میان برداردو اصل ثانوی در پی آن رفته و میرود که آموزش و پرورش را با نیازها و مقتضیات جهان پیشرو امروز از جهت معنی و محتوی منطبق سازد.

شبهه نیست همانطور که در محافل بینالمللی عموماً پذیرفته شده گسترش و بهبود تعلیم و تربیت به میزان مطلوب و تطبیق آن با شرایط و نیازهایجهان متحول، جز از طریق نوآوری به درستی مقدور نیست و نوآوری مستلزم تحقیق و پژوهش و کاربرد وسائل و تکنیکهای نوین است، از این رو لازماست بررسیهای دقیق در مورد استفاده وسیعتر از رادیو و تلویزیون و دیگر وسایل سمعی و بصری در امر آموزش و پرورش صورت گیرد، و از وسائلارتباطی جدید که به قول جامعهشناسان مبدأ و منشاء عصر تازهای گردیده، سود کاملتری در توسعه یا تقویت انواع آموزش برگرفته شود.

همانطور کهشاهنشاه مکرراً تأکید فرمودهاند دولت موظف خواهد بود که از طریق توسعه سیستمهای بورس و کمک تحصیلی موجبات آن را فراهم آورد که کودکانو جوانان پر استعداد متعلق به خانوادههای کم درآمد از عالیترین مراتب تحصیلی و مدارج علمی بهرهمند گردند و هیچ استعداد شکوفایی باقی نماند کهمحرومیت اجتماعی آن را از روبندگی و تابندگی بازدارد. درباره مشارکت زنان در فعالیتهای سیاسی – اقتصادی و اجتماعی قبلاً شرح داده شد.

دیدگاهتان را بنویسید