سنگی بر گوری/فصل ۶ – ویکینبشته

لازمه این امر آن است که نه فقط فعالیتهای حزبی در پهنهکشور گسترش کافی یابد و در دورترین نقاط مملکت نیز به افراد فرصت مشارکت در این مکتب پرورش سیاسی داده شود، بلکه کیفیت حیات حزبی نیزتقویت گردد و موجبات اعتقاد و ایمان بیشتر در قاطبه مردم باین امور ایجاد شود به نحوی که احزاب اعم از اکثریت و اقلیت، به عن وان مجرای طبیعیبیان اندیشهها و عقاید در دموکراسی پیشرونده ایران تلقی گردند و در انتخابات، انجمنهای ده و شهر و شهرستان و استان و مانند آنهم فعالیتهای حزبیبا شور و نشاط و رونق تازهای انعکاس حاصل کند.

عملاً همه کتب درسی ابتدایی اصلاح شدهاست و در عرضه تعلیمات عالی نیز ضمن کوشش و دقتی که برای تطبیق کتب درسی با پیشرفتهای دانشامروزی به عمل میآید از طریق برقراری سمینارهای آموزشی و پژوهشی و گفت و شنود استاد و دانشجو که مسلماً طی سالهای آینده توسعه بیشتریحاصل خواهد کرد نیز قدمهای مؤثر در این راه برداشته شده و با استفاده از فیلم و تلویزیون مدار بسته و نظائر آن اهتمامی تازه در مسیر نوسازی آموزشو پرورش آغاز گردیدهاست چند اقدام اساسی دوره اخیر که در برنامههای سپاه دانش – آموزش سواد توأم با حرفه و بالاخره دورههای کارآموزی تجلییافتهاست گواه روشن بر توجهی است که به ضرورت ایجاد پیوند صحیح مستمر میان مدرسه و جامعه، میان آموزش و زندگی حاصل آمدهاست، توجهی که در مجامع تخصصی بینالمللی و نزد اصحاب مبرز تعلیم و تربیت نیز ضرورت آن تصدیق شدهاست.

پیشرفت شگرف انقلاب آموزش ما صرفاً از لحاظ تعداد نوآموزان و دانشآموزان و دانشجویان مورد توجه قرار نگرفته بلکه به موجب منشور انقلابآموزشی رامسر تحولات کیفی عمیقی در نظام آموزش و پرورش کشور مشهود است که به موازات انقلاب آموزشی و به عبارت دیگر همراه با ۲٫۵ برابرشدن تعداد محصلین سطوح مختلف تعلیماتی کشور طی ۹ سال انقلاب صورت خواهد گرفت. تاکنون در زمینه اکتشاف و استخراج مواد مختلف معدنی مانندسرب، روی، کرم، مس، سنگ آهن، منگنز، ذغالسنگ، سنگهای گرانبها، خاک سرخ و مصالح ساختمانی فعالیتهای سودمندی صورت گرفته و درسالهای اخیر نیز اکتشافاتی در زمینه مواد معدنی دیگر چون فسفات، مواد نسوز، و پتاس به عمل آمدهاست.

علاوه بر این با تقویت سازمانهای محلی ومنطقهای سعی وافر خواهد شد که قاطبه مردم ایران در سطوح مختلف در اخذ تصمیمات و تمشیت امور مملکتی مشارکت مؤثر و مستمر داشته باشندتا بتوان نقش حکومت مرکزی را بیش از پیش در جهت برنامهریزی کلی و برقراری ضوابط و تعیین سیاستهای عمومی و اعمال نظارت و ایجادهماهنگی سیر و تحول داد. ضمناً یادآوری این نکته ضرور است که کار واگذاری و انتقالکارخانههای دولتی به بخش خصوصی به آنچه تاکنون انجام شده پایان نمیپذیرد و با رعایت سیاستهای اصولی که قبلاً مذکور افتاد همواره اینواگذاری و انتقال جز در مورد صنایع بنیادی مرتبط به حیات ملی مقدور است.

۵- سدکرخه – ساختمان این سدبطول ۱۹۲ مترکه برای آبیاری درحدود ۸۰۰۰۰ هکتارازاراضی خوزستان ساخته میشود زیادپیشرفت کافی نداشت بشرکت ملی نفت تحویل گردید که با استفاده ازماشین آلات ووسائل وکارمندان فنی که اختیاردارند تحت نظربنگاه مستقل آبیاری انجام نمایند. تطبیق برنامههای آموزشی با نیازمندیهای اقتصادی و اجتماعی کشور از نکاتی است که در چند کنفرانس ملی کار و سمینارهای نیروهای انسانی واشتغال و بالاخره برنامههای ذیربط در قالب برنامه چهارم عمرانی و برنامه دراز مدت بیستساله که خطوط اصلی آن در دست ترسیم است متجلیگردیدهاست.

البته توقع و انتظارمااین است که دولت و بخصوص بانک کشاورزی اقداماتی برایآبادی قناتی که ازبین رفتهاست بکنند و همچنین بنگاههای مشابه آن اقدامات لازم را برای فراهم کردن مختصروسایل رفاه و راحتی برای کسانی که آسیب دیدهاند بکنند و روی این زمینه بنده توجهشان را خواستارم بایدعرض کنم که اقداماتی که جناب آقای امین استاندارمحترم کرمان دراین زمینه کردهاند یااینکه عدهای ازمردمان خیرشهرکرمان و خودراور بعمل آوردهاند تاحدی قابل ستایش است و بنده از این حیث واقعا متشکرهستم که آن اندازه که وسایل مختصری در اختیار داشتهاند بکاربردهاند ولی دراین زمینه لازم است که دولت هم توجهی بکند. نخستوزیر ـ البته عموم آقایان توجه دارند به لزوم تصویب این پیشنهاد (صحیح است) معهذا چون راجع به وضع سازمان برنامه یک فرمایشاتی شد آقای حاج حاذقی تذکراتی دادند البته از روی کمال علاقه و خیر خواهی ونظر به اینکه ممکن است اطلاعاتی که به آقایان میرسد یک قدری اغراق آمیز باشد و توجه هم دارند ولی فرصت ندارند در قسمت برنامه چند کلمه برای روشن شدن اذهان آقایان به عرض میرسانم البته ترتیب برنامه و زندگی برنامهای در محیط ما و در جامعه ما معمول نبود نیات خوب هم خیلی بودهاست و هست همه نیتشان خوب است.

وقتی عموم مردم از طریق نمایندگان منتخب خود در سطوح گوناگون در این دموکراسی سیاسی که از پایینترین مراتبتحکیم میشود فعالانه شرکت کنند، ضمن گسترش هشیاری و بیداری سیاسی، علاقه و دلسوزی به پیشرفت امور مملکت در کلیه گروهها و قشرها وطبقات اشاعه خواهد یافت و کشور ما از برکات این وضع کمال فایده را بر خواهد گرفت. قانون مذکور باید طی سالهای آینده به دیگر صنایع گسترش یابد و موجبات ازدیاد بهرهوری و در نتیجه افزایشسهم کارگران در سود کارگاهها فراهم آید. از مهمترین اکتشافاتی که در سالهای اخیر صورت گرفته، در زمینه سنگ آهن و ذغالسنگ بوده و بر اثر آن، ذخایر بسیار قابل توجهی از این دو ماده اولیهمهم برای صنایع ذوب آهن به دست آمدهاست.

چون دو روز قبل از این پیش آمد، محسن ساعت مکب را باو داده بود که برای مرمت به ساعتساز بدهد. من دیگر علاقهای نداشتم که بدانم چه فکرهایی میکند، به آینده چگونه مینگرد. اصلاحاتی که در برنامهها – کتب درسی و روشهای آموزش روی داده و همچنین برنامههای آموزشی رادیو و تلویزیون و وسائل سمعی و بصری برایمقاصد تربیتی و تعلیمی، نمونههای دیگر این تلاش و کوشش زیر بنایی عمیق هستند.

در خاتمه این قسمت باید متذکر گردم که تعداد قابل ملاحظهای از طرحهای صنعتی و معدنی برنامه پنجم عمرانی از هم اکنون مورد مطالعه و بررسی وفنی و اقتصادی قرار گرفتهاست که فرصت برای ذکر یکایک آنها کفایت نمیکند. با اسلام ، نه با آقای خمینی نه با مردم مسوولین بیایند و جواب بدهند چقدر در ارتش تصفیه شده اند همین آقای باقری همین آقای مهدیون و همین دیگران دیگرانی که من رفتم و نام بعضی از اینها را به رئیس جمهور گفتم که این شخص خائن است و حکم جلب دارد به این آدم کار ندهید گفتند ما بازرس فرستادیم قاضی فرستادیم و گفته اند این ادم خوب یاست آیا این روسا را آن مردمی که با آنها کار میکنند بهتر میشناسند یا یک قاضی که میخواهد برود آنجا و دو تا سوال کند من خواهش میکنم از تمام برادران درجه دار و همافر و کسانیکه قبلا شکایتهائی داشته اند و به شکایتهایشان رسیدگی نشده است و گفته اند که فلان آدم و یا فلان آدم باید عوض بشود وعوض نشده است بیایند در مجلس و من هم بهرحال اگر جلو دهانم را هم بگیرند با دستم بتمام مردم اعلام میکنم که اینهمه شکایت علیه اینها شده است و رسیدگی نشد و باز هم نمیشود مثلا دیروز که تلفن زدم به اهواز به استانداری گفتند ما عده ای را گرفته ایم و لیکن مرتبا دارند از مقامات بالا تلفن میزنند که اینها را آزادشان کنید خبر از دیروز میدهم ( عده از نمایندگان – این مقامات چه کسانی هستند ؟) من هم نمیدانم که این بالاها چه کسانی هستند که بنظر من پائین ترین پائین ها هستند .

این ها در کمیسیون تحقیق مطرح نشد که من در اینجا عنوان بکنم . این هتل با اتاق های نورگیر و تمیز و چیدمانی متناسب با فضای کوچک اتاق ها در مرکز شهر و نزدیک به ایستگاه مترو قرار دارد. اصول این تحولات در منشور رامسر چهار کنفرانسارزیابی انقلاب آموزشی که متوالیاً طی سالهای ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰ منعقد گردیده به روشنی تمام بیان شدهاست. اصل اقتصاد بارور آموزشی مستلزم اقدامات عدیده دیگر بوده که در منشور رامسر و گزارشهای چهار کنفرانس ارزیابی در دنباله آن منعکس است که از آنجمله یکی لزوم بسط دامنه تحقیقات میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید