ارس؛ رودخانه ای مشترک به کام همسایگان – ایمنا

رودخانه ارس از ارتفاعات مین گول به ارتفاع ۳۱۵۲ متر در جنوب ارزروم در ترکیه سرچشمه میگیرد. از این رو قصیده ای میسراید و هنگامی که امیر سامانی صبوحی کرده بود، چنگ نواخته و آن تصنیف را با آواز میخواند؛ و امیر چنان تحت تأثیر قرار میگیرد که بدون آنکه کفش را در پایش کند سوار بر اسب میشود و مستقیم به سوی بخارا میتازد؛ و نقل است که کفشهایش را تا دو فرسنگ دنبال او میبردند؛ و رودکی پنجاه هزار درم از لشکریان میگیرد.

به گزارش ایسنا، مسعود تجریشی در مراسم تجلیل از خدمات تلاشگران احیای دریاچه ارومیه که امروز برگزار شد، با اشاره به اینکه دریاچه ارومیه جزیی از تاریخ سرزمین ایران و امانتی است که برای آیندگان به دست ما سپرده شده است، گفت: اکنون در حال تدوین کتاب تاریخ شفاهی احیای دریاچه ارومیه هستیم که تاکنون تقریبا دو فصل آن نهایی شده و زمانیکه تکمیل شود در اختیار عموم قرار میگیرد. البته این کتاب 12 سال قبل نوشته شده و در حال حاضر نمی دانیم چه باوری دارد.

مؤثرترين راه پيشگيري از سرطان روده بزرگ، تشخيص زودرس و از بين بردن پوليپ هاي روده بزرگ قبل از بروز سرطان است. بهباور شمیسا در قلمرو بهرهگیری زبان ادبی – که مقصود بهرهبردن از بدیع و بیان به حد کمال است – و برقراری روابط گوناگون موسیقایی و معنایی میان واژگان، حافظ بر همگان سبقت گرفتهاست. ذوق و احساس حافظ در قلمرو وزن، بسیار لطیف و نیرومند است و فرم غنایی پراحساس غزلهایش اختصاصاً به شعر او تعلق دارد. در شرایطی دیگر ، سیگنالهای مغزی کم کار هستند و ممکن است حرکت روده کند شود. مثال دیگری بزنم و آن مرکز فرهنگی “ژرژ پمپیدو” در شهر پاریس است که در یک محیط و فضائی ساخته شده که ابدا با اطراف خودش سنخیت ندارد و روزی هم که درست شد سر و صدا و جنجال زیادی براه افتاد ولی حالا می بینیم که یواش یواش داره جای خودش را باز می کند و به آن عادت کرده و قبولش می کنند.

این رود در گذشته در دورهای به درياي خزر میریخته بعدها مسیر آن تغییر کرده و با پیوستن به رود سير دريا به درياچه آرال میریزد. فاصله برخی از روستاها بار دیگر با دریاچه نزدیک شده و شوری آب آرال که زمانی پنج برابر شده بود، کمتر از گذشته شده که همین امر تنوع ماهیها را افزایش داده است. به سبب حملۀ مغولان به گرگانج و تخریب سد و بند های آن، شاخه ای از رود که از این حدود می گذشته ظاهراً شهر را زیر آب برده و بعد در بستر قبلی خود به سوی دریای خزر جریان یافته است( آثار این بستر در جنوب شهر کهنه اورگنج هنوز هم مشخص است).

». چگونگی قافیه و صامتها و مصوتهایش سبب موسیقی شعر متناسب با حال و هوای عاطفیاش میشود؛ مانند واژگان قافیهٔ خاتمهیافته به «ـَق» بههمراه ردیف «نکنیم» که حالتی خشمآگین و اعتراضی را در شنونده برمیانگیزاند. در حال حاضر آنها دو سهم از آب مرزی ارس برداشت می کنند و ایران فقط دارای یک سهم است و عملا آنها دو سوم آب رودخانه ارس را مورد بهره برداری قرار می دهند که این مسئله حق ایران را هم از لحاظ بهره برداری و هم از لحاظ حقوقی پایمال می کند. شمس قیس رازی در کتاب المعجم فی معاییر اشعار عجم خود رودکی را آفرینندهٔ رباعی دانسته و آغاز شاعری رودکی را از آنجا میداند که وی صدای شادی کودکی که در حال گردو بازی کردن بود را میشنود که از فرط شادی بابت هنر بازی خود زبان شاعری وی گشوده شده و با کلامی آهنگین میگوید: «غلتان غلتان همی رود تا بن گو».

خرمشاهی نوآوری اصلی حافظ را در تکبیتهای مستقل و خوشمضمون او دانستهاست؛ به اعتقاد وی، استقلالی که حافظ از این راه به غزل داده به میزان زیادی از ساختار سورههای قرآن تأثیر گرفتهاست. لذا، آشنایی رودکی با اسم و حکم اسم به قرآن و فرهنگ اسلامی بر می گردد. 1. زومیت تابع قوانین کشور است، لطفا هنگام مطرح كردن دیدگاه خود، به قوانین جمهوری اسلامی ایران احترام بگذارید و از قرار دادن مطالب و تصاویر خلاف قانون جداْ خودداری کنید.2. طبری مبدع تاریخ ­نگاری اسلامی نبود، بلکه گردآورنده و ثبت­ کنندۀ اقوال پیوسته یا پراکندۀ مورخان دیگر بود. مقاله نشنال جئوگرافیک اسپانیا در تاریخ 1 دسامبر 2016 منتشر شده است.

بهمنش احمد، تاریخ ملل قدیم آسیای غربی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۹ش. این استان که تقریباً در مرکز ایران قرار دارد، از شمال به استان تهران، از شرق به استان سمنان، از جنوب به استان اصفهان و از غرب و جنوب غربی به استان مرکزی محدود است . سرطان روده بزرگ (Colorectal Cancer) سرطانی است که در ناحیه مقعد و یا کولون آغاز میشود. ۲. پولیپهای آدنوماتوز: این نوع پولیپ شایعترین نوع پولیپ روده بزرگ است. نهر. ورز. سرچشمهٔ این رود بلوركوه است به مشرق بدخشان. او غزل عاشقانه و عارفانه را با استفاده از صنعتِ ایهام، به یکدیگر پیوند زدهاست.غزلِ عاشقانه را سعدی، و غزلِ عارفانه را مولوی به اوج رسانده بودند، و بدینترتیب غزل را دیگر یارایِ پیش رفتن نبود، بدینمعنی که تلاشِ هر شاعری در هر کدام از طرفینِ غزل، بیثمر بود؛ و تنها راه، آمیختنِ این دو به یکدیگر بود.

استدلالهایی توسط آرتور آربری ارائه شده مبنی بر این که وحدت واقعی شعر حافظ موضوعی یا نمایشی در معنای کلاسیک غربی نیست، بلکه در بافتِ ظریفِ تصویرسازی و کنایه زدن به یک یا چند مفهومِ مرکزی نهفته است.آربری عقیده داشت که پس از تکامل قابلیتهای هنری ساختار متعارف غزل – بهویژه در غزل سعدی – حافظ بر آن شد تا مفهوم تازهای از غزل بیابد و «روشی موضوعی» آفرید؛ اینگونه که در هر غزلی تعداد محدودی از مجموعه موضوعاتی را برمیگزیند که این موضوعات بسیار محدود و تا اندازهٔ زیادی قراردادیاند. حافظ افکارِ مولوی و خیام را با سخنِ سعدی پیوند زد و از عناصرِ دیگر مانند طنز و نگرشهای سیاسی و اجتماعی بر آن افزود.

ایران طولانی ترین مرز را با عراق و کوتاهترین مرز را با ارمنستان دارد. این دریاچه عمیق ترین دریاچه آب شیرین و بزرگترین منبع ذخیره آب های سطحی بر روی کره زمین است و در جنوب سیبری در کشور روسیه، ما بین استان ایرکوتسک و بوریاتیا واقع شده است. سری هرمز در حوضه های بسیارکم عمق ولی در ارتباط با دربارهای آزاد ، از پرکامبرین پسین تا کامبرین پشین بر روی سپر دشتگون شده زاگرس نهشته شده است .

شکی نیست که یکی از اهداف اشعار حافظ، تطبیق بر دستگاههای آواز ایرانی بوده و بیگمان حافظ موسیقیشناس یا موسیقیدان بودهاست. موسیقی درونی از وحدت یا شباهت یا تضاد در آواهای مصوتها و صامتهای واژگان شعر حاصل میشود. به جرم «کُفرگویی و الحاد»، پس از شکنجه و تازیانه در ملاعام به دار آویخته شد. از ویژگی های بارز پیترهوف وجود یک پرتگاه یا صخره شیب دار به طول 16 متر است که کمتر از 100 متر از ساحل فاصله دارد.

افزونبراین، شواهدی در شعر حافظ موجود است که نشان از صدای خوش حافظ دارد و آشناییاش با گوشههای موسیقی ایرانی را تأیید میکند. قافیه بهگونهای زمینه را برای القای موسیقی شعر در ذهن آماده میکند. او از طریق موضوعات و واژگان معیار، دربارهٔ لذتگرایی، تأسف برای مرگ، انسان و عشق عارفانه و مانند اینها سخن گفته؛ اما با هنرمندی و زبردستی در ادبیات و زبانشناسی، این قالبها را بسیار فراتر از پیشینیانش بهکار گرفتهاست. منش و کنش فردوسی را بیشتر در این گفتوگوها نشان دادهام». شفیعی کدکنی با نمونهگیری از ۱۰۰ غزل حافظ به این نتیجه رسیده که ۷۸٪ غزلها در چهار وزن جویباری سروده شدهاست.

اولین مدیحه در پارسی ظاهراً در سیستان به وسیلهٔ محمد سگزی و بسام کرد سروده شد؛ که در مدح یعقوب لیث بود. نصرالله منشی از معاصران بهرامشاه غزنوی نیز در سده ششم ترجمه ابن مقفع را به نثر پارسی کشید. کلیله و دمنه در اصل کتابی است هندی که در دوره ساسانیان به دستور بزرگمهر و به وسیله برزویه طبیب به پارسی میانه ترجمه شد؛ و داستانیست رمزآمیز از زبان حیوانات. هماکنون تنها یک سندبادنامه دردست داریم که تهذیب کاتب سمرقندی میباشد و اصل آن نوشتهٔ ابوالفوارس قنازری ست. تکیه که عبارت از تکیهٔ تلفظ واژگان بر هجاهای گوناگون آنهاست و سبب القای معانی مختلف از آن واژگان میشود؛ ۵.

با آنکه وزن عروضی بیشتر اشعار حافظ ۳ یا ۴ وزن است، اما او با ابداعی بزرگ، در موقعیتهای گوناگون عاطفی و با بهرهگیری از آهنگ واژگان و روش تقطیع افاعیل عروضیِ مرتبط به واژگان و حروف، جبران محدودیت وزنی را نموده و تنوع آفریده است. کلمات در اشعار حافظ ابعاد مختلفی دارند و با هم ارتباطات گوناگون و پیچیدهای برقرار میکنند. رودکی را نخستین شاعر بزرگ پارسیگوی و پدر شعر پارسی میدانند که به این خاطر است که تا پیش از وی کسی دیوان شعر نداشتهاست و این از نوشتههای ایرانی عربینویس هم عصر رودکی- ابوحاتم رازی مسجل میگردد.

فِرِدْریش فایْت نیز معتقد بود در هر غزل از حافظ اندیشهای هست که معانی عاشقانه، عارفانه و میپرستانه را به یک سو هدایت میکند؛ اگرچه در بسیاری از مواقع، چون نسخهبرداران ترتیب بیتها را بر هم زدهاند، دریافتن این اندیشه به آسانی میسر نیست. شبلی و نیز بسیاری از منتقدان پس از او، مجموعهٔ صُوَرِ خیال را از ویژگیهای مهم شعر حافظ برشمردهاند. او در مدح بسیار میانهرو بوده و اثری از تملق و چاپلوسی در مدحیاتش نمیتوان یافت. در شعر رودکی پند و اندرز و سخنان حکیمانه نیز به وفور یافت میشود که همین گونه در شعر کسایی مروزی و فردوسی و ناصرخسرو نیز آمدهاست.

مقادیر زیادی پروبیوتیک در غذاهای تخمیر شده مانند ماست یونانی ، سرکه سیب ، کیمچی ، خمیر سویا ، کامبوچا و برخی انواع پنیر یافت می شود. این اشعار که برپایهٔ دم غنیمت شمری و خوشی و گذران زندگی و معاشقه استوار است شباهت زیادی با اشعار هوراس و آناکرئون و ابونواس دارد و در حقیقت تجدیدگر راهی ست که از اپیکور آغاز شده در ایران به رودکی رسیده و از همین راه به دست خیام و حافظ سپرده شدهاست.خمریات او بسیار شبیه به خمریات ابونواس است. در جاده اسالم به خلخال هتلهای لوکس و چند ستاره وجود ندارد، اما مهمانخانههای بومگردی زیادی وجود دارند که میتوانید شب را در آنها بگذرانید.

دیدگاهتان را بنویسید